Projecten voor de duurzame participatie op de arbeidsmarkt van personen met een complexe problematiek in Brussel

Met deze oproep wil Europa WSE vanaf 2024 een dienstverlening faciliteren in Brussel om werkzoekenden en niet-beroepsactieven met een complexe problematiek te bereiken en te helpen om, vanuit hun context, gehoord en gezien te worden wat betreft hun uitdagingen om ten volle te participeren in de samenleving, inclusief maar niet uitsluitend, met het oog op werk. Vanuit hun sterktes, competenties en talenten, zullen deze personen met een uiterst kwetsbare positie in de samenleving de nodige ondersteuning krijgen om zelf stappen te zetten om een dergelijke participatie te realiseren.

Veelgestelde vragen

Behoren mensen met een enkelband tot de doelgroep om begeleiding te kunnen krijgen naar werk of opleiding?

Ja, mensen met een enkelband behoren tot de doelgroep. De beperking geldt enkel voor de gedetineerden binnen de gevangenismuren. 

Behoren ex-gedetineerde meerderjarigen (die geen blanco strafblad hebben) tot de doelgroep?

Ja, enkel gedetineerden binnen de gevangenismuren vallen buiten de doelgroep.

Worden de uren nog steeds berekend volgens 1.720 uren? 

Ja, de berekeningswijze van het SUT blijft onveranderd.

Wordt het voorschot nog steeds gekoppeld aan de rapportering van het vorige jaar? Waarom wordt het voorschot voor het tweede projectjaar pas uitbetaald na de behandeling van de rapportering? Is er een alternatief om het voorschot vroeger te krijgen?

Ja, een voorschot wordt nog altijd gekoppeld aan een rapportering. Het eerste voorschot wordt uitbetaald bij goedkeuring van het project (70% van de Vlaamse cofinanciering).  Het tweede voorschot wordt pas uitbetaald na behandeling van de rapportering. 

Kunnen enkel promotoren van de huidige oproep outreach & activering intekenen op dit nieuwe programma?

Nee, deze oproep staat open voor alle geïnteresseerde Brusselse dienstverleners. 

Is er een andere mogelijkheid om de doelgroepen (FR of NL) een kans te geven op de arbeidsmarkt met verschillende werkgevers? Er is een inschrijving mogelijk bij Actiris en VDAB maar is wat vreemd door achtergrond van de meeste deelnemers. 

Ja, het is niet langer een vereiste om deelnemers ook in het systeem van VDAB of Actiris te registreren. De registratie van de deelnemers zal standaard gevraagd worden in het systeem van Europa WSE. Als het nuttig is voor de deelnemers zelf, kan er gebruik gemaakt worden van de systemen van Actiris en VDAB maar wordt niet verwacht bij elke deelnemer. Enkel indien het gaat over de doelgroep van NEET-jongeren is registratie bij Actiris wel vereist om het verschil te kunnen blijven zien met hun NEET-programma. 

Behoren Oekraïense vluchtelingen ook tot de doelgroep?

Ja, dat kan.

Wordt er rekening gehouden bij de evaluatie van de voorstellen met de resultaten van de vorige projecten? 

Nee, deze oproep staat los van de vorige oproep Outreach & Activering en staat open voor alle geïnteresseerde Brusselse dienstverleners. 

Enkel gedetineerden extra-muros is duidelijk, maar is dat ook voor leerloopbaanbegeleiding (en dus niet begeleiding naar werk) van gedetineerden in de gevangenis? 

Projecten die zich focussen op gedetineerden binnen de muren, kunnen niet indienen op deze oproep. 

In de oproep staat dat de projecten minimaal 2 VTE's moeten inzetten. Is er ook een maximum vastgelegd?

Neen, er is geen maximum aantal VTE's vastgelegd.

Kunnen deelnemers van huidige projecten meegenomen worden in het nieuwe project? Dienen de dossiers in dat geval afgesloten te worden?

Ja, als er nog ondersteuning nodig is voor deelnemers die vandaag in een project zitten bij Outreach & Activering, kunnen zij instappen in de nieuwe goedgekeurde projecten. De projecten die vandaag lopen binnen de oproep Outreach & Activering dienen de registraties van de deelnemers allemaal af te sluiten. Vanaf januari 2024 worden de deelnemers op een andere manier geregistreerd in het systeem van Europa WSE.

Hoeveel deelnemers moet een project minimaal bereiken?

Een project maakt zelf een inschatting van hoeveel deelnemers het denkt te kunnen bereiken en begeleiden. Europa WSE bekijkt de ingediende aantallen enkel op oproepniveau, over alle projecten heen. 

Hoeveel projecten mogen er starten in de oproep Brussel?

Dat is moeilijk in te schatten omdat projecten op basis van hun ingezet aantal VTE een bepaald budget zullen aanvragen dat vandaag nog niet gekend is.

Info lokale partnerschappen